หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตร
ในวิชาชีพเวชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ (ภาษาไทย) หลักสูตรเพื่อประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๑.๒ (ภาษาอังกฤษ) Training Curriculum for Skill Certificate of Medical Proficiency in NonCommunicable Diseases Care
๒. ชื่อประกาศนียบัตร
๒.๑ ชื่อเต็ม
(ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(ภาษาอังกฤษ) Certificate of Medical Proficiency in Non-Communicable Diseases Care
๒.๒ ชื่อย่อ
(ภาษาไทย) ป. ด้านการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(ภาษาอังกฤษ) Cert. in Non-Communicable Diseases Care
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๔. พันธกิจการฝึกอบรม/หลักสูตร (สอดคล้องกับเกณฑ์หลักสูตรกลางของแพทยสภา)
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) เป็นกลุ่มโรคที่มีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น หลายโรค เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม มีการดำเนินโรคอย่างเรื้อรัง หากควบคุมโรคไม่ได้ตาม เป้าหมายจะเกิดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนตามมา การดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นในการจัดการ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นอกจากนี้ การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดกลุ่มโรคนี้สามารถทำได้ด้วยการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตให้เหมาะสม กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วยหลายกลุ่มโรค ได้แก่ Obesity, Diabetes mellitus, Hypertension, Cerebrovascular disease, Coronary heart disease, Chronic kidney disease รวมถึง กลุJมโรค Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) และกลุ่ม โรคมะเร็ง (malignancy) ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรเพิ่มเติม
โครงการ NCDs
1. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคร่วม
2. การพัฒนาระบบคลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
3. การพัฒนาระบบคลินิกเบาหวานระยะสงบ
4. การสร้างระบบคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงภาวะโรคความดันโลหิตสูง
5. คลินิกอ่อนหวาน
6. ฟอกไตไม่หนักใจ
7. ระดับ HbA1C ลดลง ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
8. ลดคาร์บลดน้ำตาลลดเบาหวาน
9. HBPM