• "บุคลากรศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (MEC MNRH)"

  

  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  นายแพทย์พิภพ จิตรนำทรัพย์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  แพทย์หญิงกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหาร และอาคารสถานที่
  นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเงินและครุภัณฑ์
  แพทย์หญิงชุติณา วะสุรี

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา
  นายแพทย์ศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  นายแพทย์บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษาและอนุสาสก
  แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  นายแพทย์ถิรชาติ เสวตานนท์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านวิจัยและนวัตกรรม
  นายแพทย์คงธัช ชูวงศ์โกมล

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
  แพทย์หญิงปวีณา วิจักษณ์ประเสริฐ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา
  นายแพทย์วทัญญู พาราพิบูลย์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  นายแพทย์จิรรุจน์ ชมเชย

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  นายแพทย์เศรษฐบุตร เอื้อพานิชเจริญ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  นายแพทย์วีรวัฒน์ คชินทักษ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  นายแพทย์ปิยภัทร ชุณหรัศมิ์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  แพทย์หญิงภัทร์วดี ปิยารมย์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  แพทย์หญิงขวัญฤทัย ศรีพวาทกุล

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล
  แพทย์หญิงวิชญาภรณ์ เอมราช แซ่โง้ว

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  นายแพทย์ทวี ยิ่งสง่า

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  แพทย์หญิงพัชรินทร์ ถนอมสิงห์

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  แพทย์หญิงสิรยา กิติโยดม

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  นายแพทย์เดชา คนธภักดี

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษาและอนุสาสก
  แพทย์หญิงอรกานต์ วงษ์ฟูเกียรติ

  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษาและอนุสาสก
  แพทย์หญิงวิจิตรา ครบตระกูลชัย

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
  นางเขมิกา ไชยสุข

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวพัลลภัทธ์ คชรัตน์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางปัทมา หยั่งบุญ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวสุภมาศ สุภโศภิษฐ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวจงจินตน์ เกียรติสกุลไช

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางปวันรัตน์ พวงมาลีประดับ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสิรดา ฤทธิพรไพศาล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวมัฌฌุฎา ทองโคตร

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวอมราพร สาระปัญญา

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวปิยพร สิทธิถาวร

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นายธนาวุฒิ หงดิษฐาราม

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวปิยวรรณ ภิญโญทรัพย์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวจามรี ธีระวิศิษฐชัย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวศศิกานต์ พรหมดี

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวทิพวรรณ มองสวาย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวนิภาพร ดอกทุเรียน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวประภาศรี ประสันลักษณ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวศิริพร จุ้ยหมื่นไวย

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวชญาดา ประภูชะเน

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวชุติมา จะสุวรรณ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวพิไลพร วงศ์วีระพันธ์

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวอทิตยา รอดรำพึง

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางชุลีกร บุญเสริมสุขประเสริฐ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวชนาภา ปานกุล

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาวสกุนตลา สืบสำราญ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นายณรงค์ ประเสริฐสังข์

  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  นางสินีนาฏ เกิดสมบูรณ์

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  นางสาวพัชรภรณ์ แก้วคำหอม

  ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
  นางสาวประทิน สิงวงษา

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางรจนา จอเกาะ

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  นางสาววิภา โพธิ์นอก

  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
  นายวัลลภ รังจะโปะ

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  นายอยู่ หนูธรรมพะเนา

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางรุ่งทิวา สิงหแสนยาพงษ์

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางตาอิ่ง เสนาคลัง

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางวรัทยา ประทุมศิริกุล

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางธาราพร ชาติพุดซา

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
  นางสาวพินิจ ดีจะโปะ

  ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
  นางสาวจุฑารัตน์ สำราญกลาง

  ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป
  นางศิริพร เต็นภูษา