DORM MNRH
หอพักแพทย์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

มีด้วยกัน 3 หอพักดังนี้

บุคลากรหอพักแพทย์

ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่

นางอรธนา ย่านกลาง
หัวหน้างานหอพักแพทย์
นางรุ่งทิวา สิงหแสนยาพงษ์
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางตาอิ่ง เสนาคลัง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางสาวพินิจ ดีจะโปะ
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางสาวจุฑารัตน์ สำราญกลาง
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
นางศิริพร เต็นภูษา
เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักแพทย์
 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  1. ต้องไม่เล่นการพนัน
  2. ต้องไม่เสพสิ่งเสพติด

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  3. ต้องไม่ประกอบอาหารอันก่อเกิดความรําคาญต่อผู้อื่นในหอพัก
  4. ต้องไม่เปิดเครื่องเสียง หรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  5. ต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมา อาละวาดส่งเสียงดัง
  6. ช่วยรักษาสาธารณะสมบัติและทรัพย์สินของหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  7. ไม่ลักขโมย
  8. ไม่นําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  9. ไม่เข้าไปในห้องพักผู้อื่นในขณะที่เจ้าของห้องไม่อยู่
  10. ต้องไม่ประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ ขัดกับศีลธรรม ในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  11. ต้องไม่นําบุคคลอื่นมาพักในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพัก
  12.การแต่งกายไม่ส่อไปในทางอนาจารในบริเวณหอพัก

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  13. ต้องไม่ปิดรูป โปสเตอร์ เขียนรูป หรือข้อความอันใดให้เปรอะเปื้อนตามฝาผนังพื้นห้อง ประตู
  ตู้เสื้อผ้าหรือที่อื่นๆ ในบริเวณหอพัก และขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  14. ต้องไม่ทะเลาะวิวาท หรือทําร้ายร่างกาย
  15.ห้ามแก้ไขเครื่องเรือน สายไฟ หรืออุปกรณ์หอพักชํารุดเสียหาย

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  16. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในห้องพักและบริเวณหอพัก
  17.ใช้น้ำและไฟอย่างประหยัด

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  18. การใช้ไฟฟ้าในหอพักหากใช้เกินกําหนดตามยูนิตที่กําหนดให้( 1 คน / 20 ยูนิต )
  ในส่วนเกิน คิดยูนิตละ 5 บาท ทางโรงพยาบาลจะดําเนินการเก็บเพิ่มกับผู้ที่พักในห้องดังกล่าว

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  19. การใช้บริเวณหอพักเพื่อการประชุม หรือจัดกิจกรรม
  ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าหน้าที่หอพัก เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการได้

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  20. บุคคลภายนอกที่ต้องการติดต่อกับผู้ที่พักอาศัย ให้แจ้งแก่ยามประจําหอพักก่อนทุกครั้ง
  21. บุคคลภายนอกเยี่ยมผู้พักอาศัยได้ตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  22. หากผู้พักอาศัยอยู่ผู้ใดเกิดเจ็บป่วย ให้แจ้งหัวหน้างานหอพัก เพื่อให้การช่วยเหลือโดยด่วน
  23. ผู้พักอาศัยต้องดําเนินการส่งซ่อมแจ้งเจ้าหน้าที่หอพักกรณีมีสิ่งสิ่งของภายในห้อง
  เกิดความชํารุด หรือสูญหาย

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  24. ผู้พักอาศัยต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมากําหนด ในกรณีผู้พักอาศัยได้กระทําให้สิ่งของ
  ฝาผนัง ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ พื้นห้อง ประตูหรืออื่นๆ เปรอะเปื้อนเสียหาย
  ยกเว้นเป็นการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น

 • กฎระเบียบหอพักแพทย์

  25. ห้ามสูบบุหรี่ในหอพักเด็ดขาด

แจ้งปัญหา, ติดต่อสอบถาม

แจ้งปัญหาการใช้งานหรือปัญหาที่พบในห้องพัก หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทางหอพักแพทย์ได้ที่นี่
หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์ 044 235222 - 3 , 044 295614