ข่าวสาร

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564

การประกวดผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2564 Zoom meeting id: 91373310216 pass: 049031 หรือลิ้ง https://zoom.us/j/91373310216?pwd=d0hEZwcGhOT5sRit5Wkd2bndVQT09
ข่าววันที่ 15 มี.ค. 2564

แบบฟอร์มในการขอทุนอบรม/ประชุม ภายในประเทศ ด้านแพทยศาสตรศึกษา

แบบฟอร์มในการขอทุนอบรม/ประชุม ภายในประเทศ ด้านแพทยศาสตรศึกษา
ข่าววันที่ 11 ก.พ. 2564

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาแพทย์ ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตแพทย์รุ่นที่ 18 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 สามารถลงชื่อร่วมถายรูปได้ที่ โทร 044-235224 ภายในวันที่ 14 กันยายน 2563
ข่าววันที่ 11 ก.ย. 2563

ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2566

ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปี 2566
ข่าววันที่ 4 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรวบยอดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบรวบยอดของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าววันที่ 8 ก.ย. 2565

ประโยชน์ที่ประชาชน และภาครัฐ จะได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ประโยชน์ที่ประชาชน และภาครัฐ จะได้รับจาก พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
ข่าววันที่ 8 มิ.ย. 2565

ภาควิชา

หมายเหตุ คือ ภาควิชาที่มีหลักสูตรสำหรับแพทย์หลังปริญญา

เกี่ยวกับ


ชื่อไทย : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ชื่ออังกฤษ : Medical Education Center Maharat Nakhon Ratchasima Hospital
ที่อยู่ : 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา


เป้าประสงค์ : ผลิตแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor : CPIRD)


วิสัยทัศน์ "สถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำเพื่อประชาชน"


ชั้นนำ : เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นผู้นำในการสร้างแพทย์ ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (โครงการ CPIRD) ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล (WFME) โดยอาศัยระบบสุขภาพเป็นฐานผสมผสานงานการศึกษาและงานบริการ
เพื่อประชาชน : เป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนางานการศึกษาควบคู่งานบริการ เพื่อตอบสนองความจำเป็นด้านสุขภาพของชุมชน ทั้งใน จ.นครราชสีมา ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 และประเทศ เพื่อมุ่งสู่สุขภาวะที่ดีของประชาชน ซึ่งเป็นภาวะที่เป็นสุข ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ ปัญญา สังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเวส วะสี, 2541)


พันธกิจ

1. ผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ตอบสนองเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และความต้องการของประเทศ โดยอาศัยระบบสุขภาพเป็นฐาน
2. พัฒนาระบบการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาของบัณฑิต เพื่อการปฏิบัติงานในชุมชนอย่างมีคุณภาพและมีความสุข
3. สนับสนุนระบบการศึกษาแพทย์หลังปริญญาของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทั้งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ แพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้ดีและเก่งเพื่อสนับสนุนงานบริการและวิชาการ
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษาและงานบริการ

ยุทธศาสตร์

- ผลิตแพทย์ตามเป้าประสงค์อย่างครบวงจร
- พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการผลิตแพทย์
- พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนและประเมินผลที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบัน
- พัฒนาองค์กรและระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
- ประสานความร่วมมือและเสริมพลังกับภาคีเครือข่าย

ค่านิยม

M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิด พูดอย่างมีสติใช้ (เป็นนายตนเอง) กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ)
O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ (เร่งสร้างสิ่งใหม่)
P = People Centered ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน (ใส่ใจประชาชน)
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ รู้ชนะ (ถ่อมตน อ่อนน้อม) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่น แก้ปัญหาในยามคับขัน

อัตลักษณ์แพทย์ชนบท โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA)

Community bonded มีความผูกพันกับชุมชน เป็นแพทย์ของชุมชน เพื่อชุมชน
Passion to learn มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ และปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
Integrity มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
Responsibility มีความรับผิดชอบต่อคนไข้ ชุมชน บ้านเกิดและประเทศชาติ
Dignity มีความภูมิใจในการเป็นแพทย์เพื่อแผ่นดิน เจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระราชบิดา

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (outcome-based education) โดยยึดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ (student-centered education) เรียนรู้ตามบริบทชุมชน (community oriented) อิงระบบสุขภาพของประเทศ กระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียนนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นหรือสารสนเทศใหม่ที่ได้รับมาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เพื่อสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง (constructivism) และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต (life-long learning)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Intended Educational Outcomes)

เพื่อผลิตแพทย์ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา สามารถแก้ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในชนบท สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม พัฒนาคุณภาพชีวิตและประชาชนในชาติ มีความใฝ่รู้ มีคุณธรรมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)

เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักสูตรนี้แล้ว บัณฑิตต้องมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ (professional competencies) ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา พ.ศ. 2555 ตามเป้าประสงค์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA) และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานนานาชาติ Thailand Standards TMC.WFME.BME Standards (2017) ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมารยาทในการประกอบวิชาชีพแพทย์ แสดงเจตคติที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกระดับ เคารพในสิทธิผู้ป่วย และมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียนและภาษาท่าทาง บันทึกทางการแพทย์ได้ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีทักษะในการรับรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ข้อมูลโดยผ่านวิธีการสื่อสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและคำนึงถึงผลกระทบต่อวิชาชีพและสังคม
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก ประยุกต์ความรู้จากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย น่าเชื่อถือในการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์คลินิกและหลักการบริหารงานด้านการแพทย์สาธารณสุข
4. สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกาย ตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เลือกตรวจเพิ่มเติมโดยเครื่องมือและห้องปฏิบัติการได้เหมาะสม กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน วางแผนการตรวจวินิจฉัยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ โดยใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ รู้ขีดความสามารถ ปรึกษาผู้มีความรู้ความชำนาญกว่าและส่งต่อผู้ป่วยได้เหมาะสม รวมถึงเลือกใช้มาตรการในการคัดกรอง ป้องกันและรักษา การรักษาแบบประคับประคอง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อย่างเหมาะสม
5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ระบบบริบาลสุขภาพ การบริบาลสุขภาพแบบองค์รวม สามารถให้การบริบาลสุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ (comprehensive care) จากระดับบุคคล ครอบครัว และเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม โดยตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
6. พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (continuous professional development) ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคมอย่างต่อเนื่อง 7. สามารถปฏิบัติงานที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes: PLOs)

1. PLO1 ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับความเป็นแพทย์
2. PLO2 อธิบายความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ หลักการ บริบาลผู้ป่วย ระบบสุขภาพ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. PLO3 ประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางด้านต่าง ๆ (จาก PLO2) ได้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยแบบองค์รวม
4. PLO4 สื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน และชุมชนได้อย่างถูกต้อง และชัดเจนตามบริบท
5. PLO5 ค้นคว้า วิเคราะห์ เรียนรู้ต่อยอดเชิงวิชาการโดยใช้สถิติทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยง สู่การบริบาลสุขภาพชุมชนและที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
6. PLO6 ให้การบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยใช้ทักษะทางวิชาชีพ
7. PLO7 สามารถปฏิบัติงานที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

หลักสูตรการศึกษา


ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาในการศึกษา

ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปีที่ 1-3)

ศึกษาที่ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปีที่ 4-6)
ศึกษาที่ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ผู้บริหารและบุคลากร

นายแพทย์พิภพ จิตรนำทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

แพทย์หญิงกุลฤดี วงศ์เบญจรัตน์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา

นายแพทย์ณัฐกุล แย้มประเสริฐ

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านบริหาร และอาคารสถานที่

แพทย์หญิงชุติณา วะสุรี

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการเงินและครุภัณฑ์

นายแพทย์ศุภฤกษ์ สัทธาพงศ์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านการศึกษาหลังปริญญา

นายแพทย์บุญศักดิ์ หาญเทอดสิทธิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีและสารสนเทศ

แพทย์หญิงเมษา ศรีสุกัญญา

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านกิจการนักศึกษาและอนุสาสก

นายแพทย์อธิคม สงวนตระกูล

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านหลักสูตร ทะเบียนและประเมินผล

นายแพทย์ถิรชาติ เสวตานนท์

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายแพทย์คงธัช ชูวงศ์โกมล

รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านวิจัยและนวัตกรรม

แพทย์หญิงพรรณทิพย์ ตันติวงษ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ด้านยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากรทั้งหมด

อัลบั้มภาพ

สื่อและโซเชียล

ดูสื่อเพิ่มเติมได้ที่ช่องของ MEC Korat
MEC Korat
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทฯ(PIMU)
งานกิจกรรมนักศึกษาแพทย์
สโมสรนักศึกษาแพทย์

ปฏิทินศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
 วันนี้... 7 ธันวาคม พ.ศ.2565

ติดต่อเรา

แจ้งข้อมูล, ข่าวสาร หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่

เลขที่ 49 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร : 044 235222 - 3 , 044 295614
Fax : 044 295614
E-Mail : mec.korat@cpird.in.th

เพิ่มเพื่อน Line : MEC MNRH

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อการปรับปรุงการใช้บริการออนไลน์ของท่าน โดยเราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านเข้ามาหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้