ดาวน์โหลด

เอกสาร, แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องลาพัก_เปล่า MEC
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอดูคะแนนประเมินผล
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือ Google Apps
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้ IT ศูนย์แพทย์
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้งานห้องสมุด
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือนักศึกษาแพทย์ปี 3
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> หลักสูตรการศึกษา
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แบบแสดงความจำนงเพื่อรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ทะเบียนหุ่นหัตถการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ใบลากิจ,ลาป่วย สำหรับนักศึกษาแพทย์
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือ นศพ.ปี 6 (2565 กลุ่มงาน กุมารฯ)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง

เอกสารลิ้งภายนอก

ดาวน์โหลด เล่มคู่มืออาจารย์ โสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2561
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบประเมินแพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือ Intern ปี 2562
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2563
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด เอกสารการเรียนการสอน ภ.ฟื้นฟู 65
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือนศพ.ปี4 ศัลยศาสตร์ 2565
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด เล่มคู่มือนักศึกษา โสต ศอ นาสิกวิทยา ปีการศึกษา 2566
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือรายวิชารังสีวิทยา ปีการศึกษา 2565
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือกุมารฯ นศพ. ปี 5_2566
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือกุมารฯ นศพ. ปี 4_2566
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือสูติฯ นศพ.ปี 5 กลุ่ม 1_2566
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือสูติฯ นศพ.ปี 5 กลุ่ม 3_2566
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือสูติฯ นศพ.ปี 4 กลุ่ม 1_2566
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือสูติฯ นศพ.ปี 4 กลุ่ม 3_2566
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือนศพ.ปี5 เวชศาสตร์ครอบครัว 2565
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือนศพ.ปี6 เวชศาสตร์ครอบครัว 2565
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือนศพ.ปี6 เวชศาสตร์ครอบครัว 2566
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

เอกสารภาควิชา SAR

ดาวน์โหลด .doc >> Conflict of interest
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Flow ลาออก พจบ
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Template เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1-9 แพทยสภา
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอส่งข้อมูลแจ้งสรุปผลการประชุมพิจารณาอนุมัติตำแหน่ง Staff ของกลุ่มงาน ปี 62
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขั้นตอนการระบบการรับวัคซีน
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แนวทางการรับแพทย์พี่เลี้บงเป็น Staff
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> แบบบันทึก ก. รพ. มหาราชนครราชสีมา 2561
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> ประวัติการรับวัคซีน พจบ
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> กรรมการแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คณะกรรมการประจำภาควิชา แพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พพล. 2561
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2560
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2561 ปรับ
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน58
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน59
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ค. 61
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 8 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ย. 61
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> 11-18กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุมทบทวนสิทธิประโยชน์ พจบ.
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์พี่เลี้ยง
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง

รูปภาพ

สื่ออื่นๆ

ไฟล์โปรแกรม, อื่นๆ