ดาวน์โหลด

เอกสาร, แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องทั่วไป
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ใบคำร้องลาพัก_เปล่า MEC
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอดูคะแนนประเมินผล
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือ Google Apps
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้ IT ศูนย์แพทย์
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือการใช้งานห้องสมุด
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือนักศึกษาแพทย์ปี 3
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> หลักสูตรการศึกษา
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แบบแสดงความจำนงเพื่อรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ทะเบียนหุ่นหัตถการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คู่มือวิธีเข้าใช้งาน Hangouts Meet
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

เอกสารวิจัย IRB

ดาวน์โหลด .pdf 1. ตัวอย่างการจัดเรียงเอกสารยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 2. ตัวอย่าง ใบนำส่ง ขออนุมัติ การชี้แจงแก้ไข
ดาวน์โหลด 526 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 3. แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการยื่นขอพิจารณาจริยธรรมวิจัย
ดาวน์โหลด 501 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 4. แบบฟอร์มการประเมินโดยผู้วิจัย
ดาวน์โหลด 483 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 5.1 แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยย้อนหลัง (เก็บข้อมูล ศึกษาย้อนหลัง รายงานผู้ป่วย)
ดาวน์โหลด 604 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 5.2 แบบฟอร์มการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยไปข้างหน้า (ขอทุน ศึกษาไปหน้า ทดลอง สำรวจ)
ดาวน์โหลด 452 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 6. ตัวอย่าง เอกสารชี้แจงสำหรับอาสาสมัคร
ดาวน์โหลด 430 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 7. ตัวอย่าง ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 8. ตัวอย่าง ประวัติผู้วิจัย
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc 9. ตัวอย่าง แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง

เอกสารภาควิชา SAR

ดาวน์โหลด .doc >> Conflict of interest
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Flow ลาออก พจบ
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> Template เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1-9 แพทยสภา
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขอส่งข้อมูลแจ้งสรุปผลการประชุมพิจารณาอนุมัติตำแหน่ง Staff ของกลุ่มงาน ปี 62
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ขั้นตอนการระบบการรับวัคซีน
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> แนวทางการรับแพทย์พี่เลี้บงเป็น Staff
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> แบบบันทึก ก. รพ. มหาราชนครราชสีมา 2561
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> ประกาศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> ประวัติการรับวัคซีน พจบ
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> กรรมการแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คณะกรรมการประจำภาควิชา แพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พพล. 2561
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2560
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน 2561 ปรับ
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน58
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด .xls >> กำหนดการแพทย์ประจำบ้าน59
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2561
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> โครงการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2562
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พ.ค. 61
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มิ.ย.61
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 11 ก.ค. 61
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 8 ส.ค. 61
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 วันที่ 11 ก.ย. 61
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> 11-18กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุม
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด .pdf >> รายงานการประชุมทบทวนสิทธิประโยชน์ พจบ.
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด .doc >> สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์พี่เลี้ยง
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง

เอกสารลิ้งภายนอก

ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2561
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด แบบประเมินแพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์ประจำบ้าน 61
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือ Intern ปี 2562
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด คู่มือแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2563
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง

รูปภาพ

สื่ออื่นๆ

ไฟล์โปรแกรม, อื่นๆ